مقالات مشابه

هدف های مستشرقان در ترجمه قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهمحمدحسن زمانی - بختیار اسماعیل اف

مستشرقان یهودی و تفاسیر اولیه امامیه

نام نشریهسفینه

نام نویسنده منصور پهلوان – حامد شریعتی نیاسر