مقالات مشابه

نقد آراء مستشرقان در تحریف زیادت بر قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده ابراهیم اقبال – فرزاد دهقانی

نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسنده محمود کریمی - مرتضی سلمان نژاد - محمدجواد نیک‌روش

يادداشتى درباره قرآن از ديدگاه تطبيقى

نام نشریهبولتن مرجع 6

نام نویسندهویلفرد کنتول اسمیت

علم و قرآن

نام نشریهنشریه قرآن و علم

نام نویسنده احمد دلال ـ ترجمه: محمد جواد اسکندرلو ـ بررسی و نقد: محمد علی رضایی اصفهانی