مقالات مشابه

پیش‌فرض‌های مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علم

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمد علی رضایی اصفهانی - علی اکبر فراهی بخشایش

نقد ديدگاه‌هاي مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علوم طبيعي

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده سید عيسي مسترحمي - علي اكبر فراهي بخشايش

سازگاری قرآن و علوم طبیعی از منظر مستشرقان

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدعلی رضایی اصفهانی - علی‌اکبر فراهی بخشایش

نقد نظریه برخی مستشرقان در جداانگاری قرآن و علم

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدجواد اسکندرلو – علی اکبر فراهی بخشایش

نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسنده محمود کریمی - مرتضی سلمان نژاد - محمدجواد نیک‌روش

تشیع و قرآن

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده میخائیل براشر – ترجمه و نقد: علی شریفی

يادداشتى درباره قرآن از ديدگاه تطبيقى

نام نشریهبولتن مرجع 6

نام نویسندهویلفرد کنتول اسمیت