ترجمه قرآن ابوبكر عتيق نيشابورى (سورآبادى)

پدیدآورمحمد مهیار

نشریهنشریه بینات

شماره نشریه49_50

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 593 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی