پیش‌فرض‌های مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علم

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمد علی رضایی اصفهانی - علی اکبر فراهی بخشایش

نقد ديدگاه‌هاي مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علوم طبيعي

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده سید عيسي مسترحمي - علي اكبر فراهي بخشايش

رویکرد مستشرقان پیرامون نسخ در قرآن

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمد امامی – مصطفی احمدی

سازگاری قرآن و علوم طبیعی از منظر مستشرقان

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدعلی رضایی اصفهانی - علی‌اکبر فراهی بخشایش

نقد ادعای مستشرقان در مورد تناقض در آیات تعدد زوجات

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده زهره اخوان مقدم – فرزانه پاشازاده

نقد نظریه برخی مستشرقان در جداانگاری قرآن و علم

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدجواد اسکندرلو – علی اکبر فراهی بخشایش