نقد شبهات مستشرقان درباره تناسب آيات قرآن

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهمحمد حسن زماني - علي قانعي اردكاني