یوسف صدّیق و سرگذشت او در دایرة المعارف قرآنی مستشرقان

نام نشریهمکتب اسلام

نام نویسنده اس. گلدمن / ترجمه و تحقیق: حسن رضای هفتادر