به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن صورت می گیرد:

پاسخ به شبهه اقتباس مطالب قرآن از کتاب مقدس

مدیر گروه مطالعات تطبیقی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه برخی شبهه ای مطرح کردند که قرآن مطالب خود را از کتاب مقدس اقتباس

۱۳۹۹/۰۴/۱۵