هدف های مستشرقان در ترجمه قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهمحمدحسن زمانی - بختیار اسماعیل اف