بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف نمای آیه متعه

پدیدآور محمدرضا ستوده نیا – مهدی حبیب اللهی

نشریهمطالعات قرآن و حدیث

شماره نشریه14

منبع مقاله

share 657 بازدید

مقالات مشابه

نقد آراء مستشرقان در تحریف زیادت بر قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده ابراهیم اقبال – فرزاد دهقانی

نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسنده محمود کریمی - مرتضی سلمان نژاد - محمدجواد نیک‌روش

تشیع و قرآن

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده میخائیل براشر – ترجمه و نقد: علی شریفی