بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف نمای آیه متعه

پدیدآورمحمدرضا ستوده‌نیامهدی حبیب‌اللهی

نشریهمطالعات قرآن و حدیث

شماره نشریه14

منبع مقاله

share 1515 بازدید

مقالات مشابه

نقد آراء مستشرقان در تحریف زیادت بر قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهابراهیم اقبال, فرزاد دهقانی

نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمدجواد نیک‌روش, محمود کریمی, مرتضی سلمان‌نژاد

تشیع و قرآن

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسندهمیخائیل براشر